The Annual Textile Art of Today

Triennial of Textile, without borders, the civic association proclaims the fifth year of the international art project Textile Art of Today 2018.

Textile Art of Today is an international tour of contemporary professional textile art and its latest trends. It also includes a category of student’s art works of art schools. The exhibition will present works that cross the boundaries of classic textiles and which are innovative. We are looking forward to work with modern technologies, such as linking mobile apps with art works. We would like to see art works that work with the scents, light, shadow, kinetics, and other works that respond to the current themes of the global world. Of course there is also classic textile tapestry. At the exhibition, we welcome textile installations, objects, videos, works that are closer to sculptural but also jewellery creation...

The fourth annual of Textile Art of Today took place in 2015 until January 2017. 230 artists from 41 countries worldwide signed for the exhibition. The Curator's Committee selected 76 artists and students. Subsequently, the international jury awarded the Grand Prix of Bozena Augustinova, the 3 Excellence Awards, the Tatra Gallery Award, the Polish Cultural Institute Award and the Student Award. The show was extremely successful. It travelled through four Central European countries (Slovakia, Czech Republic, Poland and Hungary) and was visited by 40 000 visitors.

The fifth annual Textile Art of Today will take place on 7 of September 2018 at the Danubiana Meulensteen Art Museum in Bratislava (SK). On this day the international jury will award the best art works. After the exhibition on 25 of November 2018 in Bratislava, the exhibition will be gradually reinstalled in: the Tatra Gallery in Poprad (SK), the Gallery of the Slovak Museum in Uherske Hradiste (CZ), the Historical Museum in Bielsko-Biala (PL), and finally the Romer Gallery Floris, Gyor (HU).

You can send the completed application form online at info@textileartoftoday.com, by April 16, 2018. Subsequently, the curator's committee selects art works for the exhibition. All important information about Textile Art of Today 2018 can be found on our website and FB.

Sincerely, Andrej Augustin, the director of Textile Art of Today.


V. ročník Textile Art of Today

Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie vyhlasuje V. ročník medzinárodného umeleckého projektu Textile Art of Today 2018.

Textile Art of Today je medzinárodná prehliadka súčasnej profesionálnej textilnej umeleckej, tvorby a jej najnovších trendov. Zahŕňa aj kategóriu prác študentov umeleckých škôl. Na výstave budú zastúpené diela, ktoré prekračujú hranice klasického textilu a sú novátorské. Očakávame prácu s modernými technológiami, napríklad prepojenie mobilných aplikácií a umeleckého diela. Ale tiež diela, ktoré pracujú s vôňami, svetlom, tieňom, kinetikou a aj diela, ktoré reagujú na aktuálne témy globálneho sveta. Samozrejme svoje miesto tu má aj klasická textilná tapiséria. Na výstave uvítame textilné inštalácie, objekty, videá, diela, ktoré sa približujú k sochárskej, ale aj šperkárskej tvorbe…

V roku 2015 – január 2017 prebehol štvrtý ročník Textile Art of Today. Na výstavu sa prihlásilo 230 umelcov, zo 41 krajín sveta. Kurátorská komisia vybrala 76 umelcov a študentov. Následne medzinárodná porota udelila ocenenia, Grand prix Boženy Augustínovej, 3x Excellence Award, Cenu Tatranskej galérie, Cenu Poľského kultúrneho inštitútu a Študentskú cenu. Výstava bola mimoriadne úspešná. Putovala po štyroch stredoeurópskych štátoch (Slovensku, Česku, Poľsku a Maďarsku) a navštívilo ju 40 000 návštevníkov.

Piaty ročník Textile Art of Today, bude mať slávnostnú vernisáž 7.9.2018 v Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (SK). V tento deň bude medzinárodná porota udelovať ceny za najlepšie diela. Po ukončení výstavy 25.11.2018 v Bratislave výstava bude postupne reinštalovaná: v Tatranskej galérii v Poprade (SK), v Galérii Slováckeho múzea v Uherském Hradišti (CZ), v Historickom múzeu v Bielsko Bialej (PL) a na záver v Galérii Rómer Flóris, Győr (HU).

Diela s vyplnenou prihláškou posielajte online na adresu info@textileartoftoday.com, do 16.4.2018. Následne kurátorská komisia vyberie diela na výstavu. Všetky dôležité informácie nájdete v štatúte Textile Art of Today 2018 na našich webových stránkach a FB.

So srdečným pozdravom, Andrej Augustín, riaditeľ Textile Art of Today.


E-mail: info@textileartoftoday.com
FB: facebook.com/textileartoftoday

danubiana.sk
tatragaleria.sk
slovackemuzeum.cz
muzeum.bielsko.pl
romer.hu

 

© Textile Art of Today 2017